🧘❤ CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN AN LẠC 🧠🧘

Trong giờ Pháp giảng tại Viện UPL,…“Không có bất kỳ ai sai trên con đường trải nghiệm vạn pháp của chính mình”. 🧙‍♂️Thầy Đại Sơn Tùng giảng tiếp,🙏👉”Nghe thiên hạ đồn rằng ở đất nước Bhutan có Chùa Thật không phải Chùa Giả, có Sư Thật không có Sư Giả/ Sư Quốc Doanh, có Tu […]