🙏🧘‍♂️THIỀN TRĂNG🧘‍♂️🙏

👉 Diệt Dục, Diệt Ác hoàn thành, 👉Tứ Bất Hoại Tịnh, an yên thường hằng, 👉Tâm là mặt Nước, Phật là Trăng, 👉Tịnh Thanh sáng tỏ, Bồ Đề kết hoa !!! 🧘‍♂️Phật thành được, Chúng sanh thành được, 👉 Thánh hay Phàm cũng một bổn lai, 👉 Khác nhau Kẻ tỉnh Người say, 👉 Chứ […]